Vážený hoste,
dříve než vyplníte registrační formulář, přečtěte si prosím tyto Podmínky členství v Loyalty Hotel Jizera Karlovy Vary

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V LOYALTY HOTEL JIZERA***

Podmínky členství v Loyalty Hotel Jizera*** (dále jen „podmínky členství“) upravují pravidla fungování věrnostního klubu Loyalty Hotel Jizera*** (dále jen „klub“), jehož provozovatelem je společnost Hotel Jizera Karlovy Vary s.r.o, IČO: 27965317, se sídlem a doručovací adresou Krále Jiřího 40, 360 01 Karlovy Vary, vedená u krajského soudu v Plzni, pod spisovou značkou C 19008, (dále jen „provozovatel“), jakož i práva a povinnosti vyplývající z členství zákazníka v klubu (dále jen „vy“ nebo „člen“) a práva a povinnosti provozovatele ve vztahu k členovi v rámci klubu.

I. ČLENSTVÍ V KLUBU

 1. Pokud se chcete stát členem klubu, je zapotřebí, abyste:
  • byl/a plnoletý/á,
  • řádně a pravdivě vyplnil/a registrační údaje na internetové stránce https://loyalty.hotel-jizera.cz/registrace/ (dále jen „webový portál“),
  • souhlasem potvrdil/a tyto podmínky členství
  • souhlasem nám svolil/a s občasným zaslání informací o novinkách a slevách, které pro členy klubu připravujeme
 2. Souhlasy s podmínkami členství můžete udělit zaškrtnutím příslušného políčka/políček „Souhlasím s podmínkami členství věrnostního klubu Loyalty Hotel Jizera*** Karlovy Vary“ při registraci na webovém portále.

II. VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

 1. Výhod členství můžete začít využívat ihned po registraci a přihlášení na věrnostní web loyalty.hotel-jizera.cz.
 2. Výhody jsou uplatnitelné v rámci ubytování a dalších služeb na adrese Hotelu Jizera Karlovy Vary s.r.o.
 3. Věrnostní účet je nepřenositelný a může jej používat pouze registrovaný uživatel, tedy vy.
 4. Získané členské výhody se vztahují vždy na člena Loyalty klubu a osoby ubytované v rámci jedné rezervace spolu s ním.
 5. Provozovatel je oprávněn věrnostní účet deaktivovat zejména v případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k jejímu zneužití. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu, zneužití Loyalty účtu. V případě ztráty přihlašovacích údajů si může uživatel vygenerovat nové heslo na stránce s přihlášením. Zrušení účtu ze strany člena klubu je možné zaslání požadavku o zrušení na emailovou adresu loyalty@hotel-jizera.cz. Požadavek na zrušení účtu musí být odeslán z emailu uvedeném během registrace. Abychom mohli ověřit platnost požadavku.
 6. Provozovatel je oprávněn Váš věrnostní účet deaktivovat v případě, že jej po dobu delší než 1 rok aktivně nevyužíváte (tj. při rezervacích pobytů). V případě deaktivace věrnostního účtu dle předchozí věty dochází zároveň ke zrušení členství v klubu a k výmazu případných nasbíraných bonusů (odbydlených nocí) a výhod.
 7. V případě podezření, že někdo zneužil nebo zneužívá váš účet, nás bez prodlení kontaktujte.

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Nastane-li jakákoli změna, jste povinen/a ve svém uživatelském účtu bezodkladně aktualizovat Vaše osobní údaje. Údaje uvedené ve Vašem uživatelském účtu považujeme za aktuální a pravdivé.
 2. Přístup k Vašemu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinen/a zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k Vašemu uživatelskému účtu. Nejste oprávněn/a umožnit využívání Vašeho uživatelského účtu třetím osobám. Nesete plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z Vašeho účtu učiněny. Jste povinen/a bez zbytečného odkladu provést změnu přístupových údajů a informovat provozovatele, pokud máte jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění Vašich přihlašovacích údajů třetí osobou.
 3. Provozovatel může zrušit Váš uživatelský účet, a to zejména vznikne-li odůvodněná obava, že dochází nebo může dojít ke zneužití Vašeho uživatelského účtu, v takovémto případě zároveň provozovatel deaktivuje věrnostní kartu.
 4. Přístup k webovému portálu může být dočasně přerušen, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel neodpovídá za plynulý, bezchybný a bezpečný chod webového portálu. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 5. Webový portál je možné užívat jen způsobem, který není na úkor provozovatele nebo třetích osob a který je v souladu s jeho určením. Webový portál užíváte na vlastní riziko. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky Vám vzniklé v souvislosti s užíváním webového portálu.
 6. Webový portál (vč. fotografií zboží) je chráněn autorským právem provozovatele. Fotografie na webovém portálu jsou pouze ilustrativní. Provozovatel nenese odpovědnost za úplnost a přesnost informací uvedených na webovém portálu.

IV. VÝHODY KLUBU

 1. Členství v klubu Vám přináší zejména následující výhody (jejich průběžné změny a úpravy vyhazeny:
  1. Objednávky a rezervace za klubové ceny
  2. Rezervace se zvýhodněnými storno podmínkami
  3. Slevové vouchery
  4. Nákup pobytových voucherů za klubové ceny
  5. Zařazení do soutěží pořádaných provozovatelem v rámci klubu a uveřejněných na webovém portálu.
 2. Věrnostní jednotky (body) jsou nepřevoditelné na jiný üčet.
 3. Výhody v rámci klubu mohou být dle uvážení provozovatele průběžně měněny či rušeny a informace o těchto změnách Vám budou v předstihu zpřístupněny na webovém portálu a zaslány na Váš registrovaný email.

V. UKONČENÍ / ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ V KLUBU

 1. Své členství můžete kdykoliv zrušit zasláním požadavku zrušení účtu na email loyalty@hotel-jizera.cz. Požadavek zrušení věrnostního účtu musí být odeslaný z emailu uvedeného při registraci. Na požadavky odeslané z jné než registrované emailové adresy nebude brán zřetel.
 2. Provozovatel může Vaše členství v klubu zrušit pouze za podmínek uvedených v těchto podmínkách členství. Jakékoli zrušení členství v klubu ze strany provozovatele je provozovatel povinen, dříve než tak učiní, oznámit členovi prostřednictvím e-mailu a případně ho též vyzvat k nápravě.
 3. Zrušení uživatelského účtu ať z Vaší strany nebo ze strany provozovatele, má za následek zrušení členství, pokud není uvedeno v těchto podmínkách členství jinak, a nejste oprávněn/a požadovat po provozovateli jakoukoli nevyčerpanou výhodu či jinou výhodu nebo jakýkoli jiný nárok ať už z členství v klubu vyplývající nebo ne.

VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S ČLENSTVÍM V KLUBU

 1. Provozovatel je v souvislosti s Vaší registrací do klubu, provozováním klubu a čerpáním výhod oprávněn ke zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo (u firemního účtu navíc IČO, DIČ a kontakt na odpovědnou osobu), jež jsou zároveň i povinné pro Vaši registraci do klubu, a dále datum narození, adresa bydliště a telefonní číslo, pokud tyto údaje při registraci dobrovolně poskytnete (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Provozovatel je oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat pro účely využívání výhod klubu uvedených v článku IV. těchto podmínek členství.
 2. Provozovatel je oprávněn Vás informovat o nabídkách, výhodách a zasílat Vám obchodní sdělení na Vaši e-mailovou adresu. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit kliknutím na řádek „Odhlašte se“ obsažený v elektronickém obchodním sdělení nebo prostřednictvím kontaktních údajů provozovatele uvedených v článku VII. těchto podmínek členství.
 3. Získá-li k tomu provozovatel výslovný odvolatelný souhlas, je oprávněn zpracovávat osobní údaje členů klubu za účelem využívání výhod klubu a dárků; profilovat členy klubu dle jejich nákupní historie; zařazovat členy klubu do soutěží a zveřejnit jméno a příjmení výherce soutěže na webovém portále či na sociálních sítích provozovatele. Podmínky soutěže budou vždy dostupné na webovém portálu, sociálních sítích provozovatele nebo na adrese provozovatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro každý jednotlivý účel můžete udělit zaškrtnutím příslušného políčka/políček „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel…“ při registraci na webovém portálu.
 4. Provozovatel může zpracováním Vašich osobních údajů pověřit třetí osoby, a to zejména osoby provádějící správu webového portálu. Provozovatel uzavře s takovými zpracovateli smlouvu o zpracování osobních údajů. Provozovatel předtím, než předá osobní údaje třetí osobě, poskytne Vám informace o příjemcích osobních údajů vyžadované obecně závaznými právními předpisy.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání členství. Nad rámec takto stanovené doby je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv provozovatele vůči členovi. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.
 6. Máte veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, tzn. jste oprávněn/a požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Jste oprávněn/a uplatnit veškerá tato práva prostřednictvím uživatelského účtu na https://loyalty.hotel-jizera.cz, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku VII. těchto podmínek členství nebo prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.hotel-jizera.cz/cs/hotel-jizera/cs-kontakt/. Jste rovněž oprávněn/a podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky členství jsou vyhotoveny v českém jazyce. Provozovatel je oprávněn znění podmínek členství jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek členství. Provozovatel informuje o změně podmínek členství na webovém portálu, případně jiným vhodným způsobem, aby se mohli členové klubu bez obtíží seznámit s aktuálním zněním podmínek členství.
 2. Je-li některé ustanovení podmínek členství neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Provozovatel je oprávněn po předchozím upozornění učiněném na webovém portálu a po uplynutí stanovené doby klub zrušit, v takovémto případě nemá člen právo požadovat po provozovateli jakoukoliv nevyčerpanou výhodu či jinou výhodu nebo jakýkoli jiný nárok ať už z členství v klubu vyplývající nebo ne.
 4. Případné dotazy týkající se klubu a členství v něm, těchto podmínek členství či práv na ochranu osobních údajů zasílejte na následující e-mailovou adresu: loyalty@hotel-jizera.cz.

Tyto podmínky členství nabývají účinnosti dne 1.2.2019.